Tájékoztató BPXI. Kerület ügyfelei számára

4 perces olvasnivaló | 2021-08-11 07:53

Ezúton értesítjük Önt arról, hogy a BankNet Távközlési Kft. és a JuPiNet Távközlési Kft. között létrejött megállapodás értelmében az Ön internet szolgáltatási szerződését 2021. július 1-től a Banknet Kft. veszi át.

A korábban megkötött internetes előfizetői szerződése mindössze annyiban fog módosulni, hogy a JuPiNet Kft., mint szolgáltató helyébe a Banknet Kft. lép, átvállalva a szerződésben rögzített jogokat és kötelezettségeket. Az átállás elsősorban adminisztratív: csak szolgáltató személye, és befizetés adatai, módjai változnak, az internetes részt tartalmazó számlalevél a Banknet Távközlési Kft.-től fog érkezni, aki az Ön új internet szolgáltatója lesz.

Éppen ezért nem kell új szerződést kötnie, Önnek szerződéskötési vagy más feladata nincs, nem szükséges kimozdulnia otthonról, a jelenleg igénybe vett szolgáltatása változatlan tartalommal és havidíjjal marad érvényben.

A Banknet Kft. által biztosított szolgáltatásra 2021. július 1-től a Banknet Kft. Általános Szerződési Feltételei lesznek érvényesek, melyet a www.banknet.hu honlapon megtekinthet. Az internetes szolgáltatóváltás során a törvényi kötelezettségeket figyelembe véve minden előfizetői adatot és rendelkezést átvesz a BankNet Kft. így az Ön ügyfélszámán kívül más nem változik. Sem a korábbi előfizetésével kapcsolatos nyilatkozatai, változatlan formában veheti igénybe szolgáltatásainkat.

2021. július 1. utáni időszakra vonatkozólag az Ön által igénybe vett internetes szolgáltatás díját a BankNet Kft. számlázza. A BankNet Kft. az eddig megszokott módon küldi ki a számlákat, így az e-számla szolgáltatást igénybevevő ügyfelek továbbra is elektronikus számlát, a többiek pedig készpénz átutalási megbízást (sárga csekk) kapnak. A BankNet Kft. bankszámlaszáma: 12001008-00158853-00100003. Kérjük egyedi átutalási megbízáshoz ezt a számlaszámot szíveskedjen használni, és a közlemény rovatba számlaszámot vagy ügyfélszámot megadni szíveskedjen.

Amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással vagy állandó átutalással fizette eddig a JuPiNet Kft. számláit, kérjük vonja vissza bankjánál az erre irányuló megbízását! Amennyiben bármilyen tartozása, fizetési elmaradása állna még fent a JuPiNet Kft. felé, akkor azt a 10402702-50515755-51841013 bankszámlaszámra utalja el. Ha postai csekken szeretné fizetni, akkor keresse a JuPiNet Kft. központi ügyfélszolgálatát a 1251 telefonszámon.

Az Ön internet szolgáltatásának zavartalan működését ugyanazok szakemberek biztosítják, mint eddig, ebből kifolyólag a megszokott minőség ezután is garantált. Ügyfélszolgálati elérhetőségink az alábbiak: e-mail: iroda@banknet.hu, telefon: +36(80)815-002. Forduljon hozzánk bizalommal! A JuPiNet Távközlési Kft. ezúton szeretné megköszönni az Előfizetők többéves bizalmát és hűségét. Fogadják bizalommal a Banknet Kft. szolgáltatását, amely a közeljövőben a meglévő internet szolgáltatás mellett kibővített csatornakínálatú televízió szolgáltatást is elérhetővé kíván tenni az Ön számára, amely időpontig a televíziós szolgáltatások számlázását és díjbeszedését változatlanul a JuPiNet Távközlési Kft. végzi.

Alulírottak (a) JuPiNet Távközlési Kft. (9955 Szentgotthárd, Toldi u. 13.) „JuPiNet”, mint jelenlegi szolgáltató (b) BankNet Távközlési Kft., (1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33..) továbbiakban ”Banknet” mint a távközlési hálózat új üzemeltetője és szolgáltatója ezúton az alábbiakról értesítjük: 1. Hivatkozunk az Ön [személy/társaság] (az „Előfizető”) és a JuPiNet közötti internet elérésre vonatkozó előfizetői szerződésre (az „Előfizetői Szerződés”). 2. Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2021.07.01-től a JuPiNet budapesti hálózatait továbbiakban a (b) BankNet Távközlési Kft., üzemelteti. (a „Tranzakció”). 3. A Tranzakció megvalósítása az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítását igényli az Eht. 132. § (2. bekezdés c. pont) alapján, amely módosítás nem feltételezi az Előfizető hozzájárulását. 4. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítása folytán a JuPiNet az internet elérési Előfizetői Szerződéshez kapcsolódó valamennyi jogát és kötelezettségét átruházta a Banknet Távközlési Kft.-re 2021.07.01-i (az „Átruházás Napja”) hatállyal. 5. Az Átruházás következtében az Átruházás Napját követő nappal kezdődően az Előfizetői Szerződés alapján a JuPiNet-t terhelő internet elérési szolgáltatást a Banknet Távközlési Kft. fogja teljesíteni saját neve alatt, változatlan feltételek mellett. Előfizetői szerződések szempontjából a Banknet Távközlési Kft. a JuPiNet. helyébe lép. 6. Az átruházás keretében a JuPiNet Távközlési Kft. átveszi hálózat üzemeltetését, az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásával, a számla kibocsátásával, valamint az előfizetői díjak beszedésével. 7. Az Átruházás napját megelőzően az Előfizetővel szemben támasztott pénzügyi elszámolással kapcsolatban változatlanul a JuPiNet marad a felelős/kötelezett, mint ahogy az Átruházás napját megelőzően keletkezett valamennyi, a JuPiNet által az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizetővel szemben támasztott igény érvényesítésére is JuPiNet jogosult. 8. A JuPiNet és a Banknet Távközlési Kft. jelen internet elérési előfizetői szerződése, és kapcsolódó a Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat alapján értesíti előfizetőit, hogy az Eht. 154 § (1) bekezdése alapján a budapesti hálózatot üzemeltető vállalkozások az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározás, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelt adatokat az átalakulást követően is a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az átállást követően, a hálózatra csatlakozó, szerződéssel rendelkező ügyfelek Adatkezelője a Banknet Távközlési Kft, aki az átállást megelőzően, mint Adatfeldolgozó jogszerűen kezelte az itt felsorolt adatokat, és aki további adatfeldolgozókat vonhat be az adatkezelésbe. A módosuló Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat megtekinthető a banknet.hu weboldalon, a hatályos ÁSZF dokumentumok mellékleteként. 9. Ha az Átruházáshoz és szerződéssel kapcsolatos adatkezelésben történő változáshoz nem kíván hozzájárulni, kérjük, hogy jelen értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jelezze írásban az 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.. alatti címre. Amennyiben a kézhezvételt követő 45 napon belül nem kapunk Öntől ilyen értesítést, úgy ezt akként tekintjük, hogy az Átruházáshoz a hozzájárulását megadta. Ezen időszak alatt vagy ezt követően beérkezett értesítést az Előfizetői Szerződés Előfizető általi az Eht. 134. §-a szerinti rendes felmondásának fogjuk tekinteni. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy az ÁSZF-nek megfelelően gyakorolja felmondási jogát Ami lényegesen változik: A Banknet Távközlési Kft. az internet szolgáltatás mellett átveszi a számlázási tevékenységet, a pénzbeszedést, az ügyfélszolgálati tevékenységet, az előfizetői adatkezeléssel és nyilvántartással együtt. Ennek részeként 2021.07.01-től az internet elérési szolgáltatás előfizetési díját már a Banknet Távközlési Kft. -nek fizeti, ezért kérjük, hogy az Ön díjfizetési módjának megfelelő változtatásokat szíveskedjék megtenni! Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók. A módosított ÁSZF-ek az Banknet Távközlési Kft. mindenkori ügyfélszolgálatain és a www.banknet.hu weboldalon elérhetőek. Eht 132. § (4), (5) bek.: (4) „Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti esetekben jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint, az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.”

Hasznos információk, gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Minden kérdést megkérdeztek már cégünk több mint 10 éve alatt.

Részletek

Fizetés és számlázás

E-számla és más környezetkímélő alternatívák.

Részletek

Szűrőszoftver

Ingyenes gyermekvédelmi szűrőszoftverek.

Részletek

Kiegészítő csomagok

Kiegészítő televíziós csomagok: HBOGo-tól a felnőtteknek szólókig.

Részletek